ទំព័រ​ដើម​ / Le sabot de Vénus ( (Cypripedium calceolus)